Pravidla zpracování osobních údajů

Ochrana údajů

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení. Naše služby nabízíme zejména prostřednictvím naší webové stránky www.zamekrudnik.cz a také dalšími způsoby, mezi které patří webové stránky poskytovatelů rezervačních portálů (např. Booking.com) či sociální média. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které shromažďujeme přes tyto platformy nebo jinými způsoby propojenými s těmito platformami.

Zámek Rudník jako správce Vašich osobních údajů

Provozovatel

Ing. Kamila Baierl
Rudník 576, Rudník
543 72
IČO: 03147754

je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme dostupnými technologiemi a pravidelně procesy zabezpečení osobních údajů vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, vytvořit Vaší rezervaci či Vás následně ubytovat, je nezbytné zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

jméno, příjmení, titul

adresa bydliště

telefonní číslo, e-mailová adresa

doba ubytování, účel pobytu

číslo občanského průkazu / cestovního dokladu (případně číslo víza)

státní příslušnost

datum a místo narození

registrační značka motorového vozidla

hromadné fotografie / audiovizuální záznamy z kulturních akcí

záznamy z kamerového systému

informace o čerpaných službách

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje hostů v souvislosti s plněním smlouvy a plněním zákonných povinností (zejm. v souvislosti s právní úpravou místních poplatků či pobytu cizinců). Pokud si ponecháme Vaše osobní údaje například z důvodu případného právního sporu, je takové zpracování založeno na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zejm. ubytovacích, restauračních či obdobných služeb, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), plnění právních povinností, k ochraně našeho oprávněného zájmu či v některých případech pro marketingové účely. V některých případech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zajištění klidného a bezpečného prostředí hotelu a jeho nezbytného okolí, abyste se u nás cítili co nejbezpečněji a Váš majetek zůstal uchráněn.

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například z rezervačních portálů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude možné Vás ubytovat v našem hotelu.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme pod dobu 6 let, abychom splnili veškeré zákonné povinnosti či případně ochránili náš oprávněný zájem.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ve většině případů Společnost nesděluje Vaše osobní údaje nikomu mimo Společnost. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

Informace o kamerovém systému

Abychom mohli zajistit bezpečnost v celém hotelovém areálu a ochranu Vašich a našich práv a majetku, zavedli jsme v nezbytném rozsahu kamerový systém s nepřetržitým záznamovým zařízením, a to zejména ve venkovních prostorách hotelu. Přístupy k záznamům z kamerového systému jsou uchovávány zabezpečeně a přístup k nim mají jen oprávněné osoby v odůvodněných případech. Doba uchování záznamu činí 10 dní.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. V případech stanovených právními předpisy máte dále právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci,  či obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se na recepci hotelu, e-mail: rezervace@zamekrudnik.cz, adresa: Zámek Rudník Rudník 6 54372 Rudník.